top of page
mineged_image_white.png
mineged_logo_white.png
חנות ותווית

חנות ותווית

מוכרי ספרים בארץ-ישראל, 1948-1870

צבי ברסקי

שנת הדפסה: תשע"ט 2019

308 עמ'

מחיר: 110 ש"ח

חנות ותווית, פרי מחקר רב שנים, משחזר עולם ייחודי ושוקק של מוכרי ספרים וחנויות ספרים, שהתקיים ברחובות פלשתינה (א"י) משלהי התקופה העות'מאנית ועד קום מדינת ישראל: בשנות השלושים והארבעים פעלו בארץ כ-200 חנויות ספרים, בעיקר בשלוש הערים הגדולות (בתל אביב, ברחוב אלנבי בלבד פעלו בתקופה זו 32 חנויות ודוכני ספרים).

תוך התחקות אחר תוויות הנייר הפרסומיות שהודבקו בצידן הפנימי של כריכות הספרים או בדפיהם הראשונים ועיון היסטוריוגראפי יסודי בהן, ובהתבסס על ראיונות, ארכיונים פרטיים וציבוריים ומגוון מקורות ראשוניים, משרטט המחבר מפה אלטרנטיבית של ארץ-ישראל, שבמרכזה עומד הספר, יחד עם כל אנשיו: מחבריו, מדפיסיו, ובעיקר מוכריו וקוניו. כך מקומם ברסקי מתוך תוויות הספרים – במלאכת מחשבת קפדנית – עולם נשכח של חנויות ושל דוכני ספרים.

במחקרו התבסס המחבר על שימוש בכלים ייחודיים לתחום: הוא קורא את תוויות מוכרי הספרים כלשונן, כולל את המסתתר בהן בינות השורות, מאתר צאצאים של מוכרי ספרים, סורק את עיתונות התקופה וחושף סיפורי חיים מרתקים, כל זאת מתוך סקרנות לקורות הארץ ולמנהגהּ.

צבי ברסקי, יליד הארץ, רכש את הכשרתו המקצועית בתחום ההנדסה הכימית והרחיב את יריעותיו כשומע חופשי בחוג לתולדות האמנות באוניברסיטה העברית בירושלים. חיטוט – לפעמים בלתי נשלט – בחנויות ספרים ובאנטיקווריאטים ומשיכה מיוחדת לרכישת ספרים, בעיקר מיד שנייה, ליווהו תמיד, והם שהובילו לכתיבת ספר זה.

יהא מחקר זה חוב של כבוד למוכרי הספרים ול"בוקיניסטים" שפעלו ושפועלים בארץ-ישראל, ולכל אנשי הספר באשר הם.

-
-
-
-
bottom of page